Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.99

07-01-14 10:03
din 07.01.2014 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 10.01.2014, orele 13.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind  acoperirea deficitului bugetar pe anul 2013 in suma de 8.803,21 RON de la sectiunea de dezvoltare din excedentul bugetar al anului 2012.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui consilier PADUREAN MIHAI, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. Compania Aquaserv SA TG./Mureș din data de 23.01.2014.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui consilier PADUREAN MIHAI, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. Compania Aquaserv SA TG-/Mureș din data de 23.01.2014.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

PRIMAR,                                           
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA