Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2736

11-12-14 14:44
din 11.12.2014 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art. 39 alin.1 combinat cu art. 68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Reghin, pentru data de 15.12.2014, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul  Contabilitate-buget
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul impozite si taxa locale
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre  privind  mandatarea d-lui Pădurean Mihai - consilier local, de a vota în Adunarea Generală a ADI Aquainvest Mureș modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ” conform HG nr.742/2014
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre  privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai - consilier local, de a vota în Adunarea Generală a ADI Aquainvest Mureș aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă și canal al județului Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Listei de priorități cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințe retrocedate foștilr proprietari pentru anul 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local  pe anul 2015, pentru beneficiarii venitului minim  garantat.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de actiuni cu serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului Asistență Socială, pe anul 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru efectuarea unor activități gospodărești de către persoanele beneficiare de servicii la Cantina de ajutor social.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9.  Proiect de hotărâre privind  modificarea pct.6 din anexa la HCL nr.204/30.10.2014-privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și asigurare a Calității, la unitățile de învățământ din Municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Consiliu Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10.  Proiect de hotărâre privind  modificarea pct.4, 5, 6 din anexa la HCL nr.165/18.09.2014-privind  numirea unor reprezentanți ai Consiliului Local în consiliile de administrație la unitățile de învățământ din municipiul Reghin-completată prin HCL nr.205/30.10.2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Consiliu Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11.  Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință pe lunile ianuarie – februarie 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Consiliu Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Diverse
PRIMAR,                                            
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA