Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 2441

24-10-14 13:24
din 24.10.2014 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art. 39 alin.1 combinat cu art. 68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Reghin, pentru data de 30.10.2014, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Buget - Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Biroul Resurse Umane, Salarizare, Administrativ
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Liniilor de subvenționare prioritare in domeniul asistenței sociale, pentru anul 2015, în baza Legii nr.34/1998.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Asistență Social+Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind validarea PLANULUI LOCAL DE ACTIUNE PRIVIND INCLUZIUNEA MINORITĂȚII ROME DIN MUNICIPIUL REGHIN, pentru perioada 2014-2020 și modificarea GRUPULUI DE LUCRU (GLL) pentru îmbunățăâirea situației romilor.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Aditional la Contractul de concesiune nr.13794/15.08.2011
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a  spațiului  - ap. 16  - din imobilul  situat în Reghin,  str. Cardinal Alexandru Todea nr. 20/A, jud. Mureș, identificat în CF nr 56017-C26-U16, cu destinația de cabinet medical
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de proprietate, cu titlu gratuit, Parohiei Greco-Catolice Reghin 1 asupra imobilului – teren în suprafață de 905 mp., situat în mun.Reghin, str. M.Viteazul nr.15, jud.Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind darea in  admnistrare  către Școala Gimnazială „Augustin Maior” Reghin a apartamentului nr.27  din imobilul – bloc de locuințe  situat în municipiul   Reghin, bdul Unirii nr.57, jud.Mureș, cu destinația locuință de serviciu.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de admnistrare Școlii Gimnaziale „Florea Bogdan” Reghin  asupra apartamentului nr.67 din imobilul –bloc de locuinte situat în municipiul  Reghin, bdul Unirii nr.57, jud.Mureș. cu destinația locuință de serviciu.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Reghin în calitate de coorganizator, alături de Clubul de dans sportiv „Dansul Viorilor”  la organizarea ediției a IX-a a competiției  “CUPA MIRONA”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic + Serviciul buget contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11.  Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL NR.23/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al municipiului Reghin și aprobarea concesionării către  S.C. COMPANIA AQUASERV S.A a unor bunuri aferente Sistemului de alimentare cu apă și canalizare.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12.  Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Reghin, in vederea scoaterii din functiune, valorificării și casării, bunuri concesionate către S.C. RAGCL SA.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Muncipiului  Reghin a imobilului – teren in suprafață de 35550 mp., situat în municipiul Reghin, str.Libertății, f.n. identificat in CF 57337 Reghin, nr. cad. 57337.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14.  Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Reghin și aprobarea operatiunii cadastrale  de dezlipire teren, situat în Reghin, str. Vânătorilor nr.24, identificat in CF 772/I Reghin Sat, nr.cad.1294, nr.top 280, 281.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15.  Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a imobilului-teren situat în municipiul Reghin, str.Iernuteni nr.55.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL Reghin nr. 173/06.10.2014 pentru asigurarea confinanțării din bugetul local a sumei de 359.418 lei cu TVA inclus reprezentând cheltuieli eligibile și cheltuieli care nu sunt eligibile prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare Pod peste Râul Mureș, strada Iernuțeni, Municipiul Reghin, județul Mureș”;
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Modernizarea bazei sportive ”Avântul” din Municipiul Reghin” – faza DALI;
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

18. Proiect de hotărâre privind asigurarea confinanțării din bugetul local a cheltuielilor eligibile și a cheltuielilor neeligibile prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiție ”Modernizarea bazei sportive ”Avântul” din Municipiul Reghin”;
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Extinderea-Mansardarea clădirii noi-Ateliere Școală la Liceul Tehnologic Ioan Bojor” – faza DALI;
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

20. Proiect de hotărâre privind asigurarea confinanțării din bugetul de venituri proprii ale ”Liceului Tehnologic Ioan Bojor” a cheltuielilor eligibile și a cheltuielilor neeligibile prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiție ” ”Extinderea-Mansardarea clădirii noi-Ateliere Școală la Liceul Tehnologic Ioan Bojor”;
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Asfaltare str. Pietroasei și str. Pășunii din Municipiul Reghin, jud. Mureș” – faza DALI;
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

22. Proiect de hotărâre privind asigurarea confinanțării din bugetul local a cheltuielilor eligibile și a cheltuielilor neeligibile prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiție ”Asfaltare str. Pietroasei și str. Pășunii din Municipiul Reghin, jud. Mureș”.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

23. Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință pe lunile NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Comp. de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

24. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local în Comisiile de Evaluare si asigurare a calitătii  la unitățile de învățământ   din Municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Comp. de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

25. Proiect de hotărâre privind completarea pct.4, 6 și 9 din Anexa la HCL Reghin nr.165/18.09.2014 privind  numirea unor reprezentanti ai Consiliului local în consiliile de admnistrație la unitățile de învățământ  din Municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

26. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Reghin în cadrul comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale și a comisiei de soluționare a contestațiilor.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

27. Diverse

PRIMAR,
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RADOI MIRELA MINODORA