Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1428

18-06-14 13:23
din 18.06.2014 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 23.06.2014, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Buget, Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statelor de Funcții ale Aparatului de specialitate al primarului, precum și  ale instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Local Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Biroul resurse Umane, salarizare
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe de ocupare a domeniului public la manifestarea „Zilele municipiului Reghin”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Impozite si taxe locale
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind organizarea licitației publice cu strigare în vederea ocupării domeniului public pentru Parcul de Distracții cu ocazia evenimentului dedicat „Zilelor Municipiului Reghin” și aprobarea Caietului de sarcini.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice, Mangament de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local  al Municipiului Reghin a sumei de 14.000, 00 lei reprezentând cheltuieli de transport a delegatiei de meșteri populari și artiști amatori, la evenimentul social cultural “Eveniment de caritate” organizat de către Primăria orașului Latina – Italia și ONG-urile “Un Mundo Sereno” și  “Asociața de Promovare Sociala Testimonianze” .
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic+Serviciul buget, contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sesiuni de selectie de proiecte pentru finanțare nerambursabila din bugetul local al Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfrățirii dintre Municipiul Reghin, România și orașul Lubaczow, Republica Polonă.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui Pădurean Mihai – consilier local, de a vota în Adunarea Generală a ADI AQUAINVEST Mureș modificarea și completarea “Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare în aria de operare a SC Compania Aquaserv SA Tg.-Mureș” anexă la Contractul de delegare nr.22/202.662/2010.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind   aprobarea aderării Comunei Beica de Jos, județul Mureș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de reprezentare juridică a instituției, respectiv de punere în executare a Sentinței Civile nr.4520/2013-definitivă și irevocabilă, pronunțată de Tribunalul Mureș-Secția Contencios administrativ și fiscal în dosarul 2834/102/2013
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren – trotuare și spații verzi aferente străzii Subcetate în suprafață de 7281 mp.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12.  Proiect de hotărâre privind   atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren în suprafață de 905 mp., situat in municipiul Reghin, str. M.Viteazul nr.15
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a imobilului -  teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Reghin, situat în Reghin str.Republicii nr.1A identificat în CF nr.5474/2 nr.top 878/2.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a imobilului – teren situat in municipiul Reghin, str.Iernuteni nr.120.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a imobilului – teren situat in municipiul Reghin, str.Mihai Viteazu nr.12.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului construcții situat în Reghin, str. Mihai Viteazu, identificat în CF nr.58383 nr.cad. 2431 top. 925/1/1, 926/1/1, 929/1/1, Municipiului Reghin-domeniul privat.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice, Mangament de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

17. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea licitației publice cu strigare în vederea închirierii unor suprafețe de teren din Ansamblul de lemn cu 7 compartimente situat în Pța Petru Maior din Municipiul Reghin,  având ca scop comerț cu flori.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice, Mangament de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

18. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de ședință pe lunile IULIE-AUGUST 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul de lucru al Consiliului local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

19.  Diverse. 
PRIMAR,                                            
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA