Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZITIA NR.1261

23-05-14 10:48
din 23.05.2014 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în sedinta ordinara
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mures;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administratia publica locala- republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZITIE

Articol unic:- Se convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 29.05.2014, orele 15.00 la sediul Primariei Municipiului Reghin, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarâre privind stabilirea pretului de plecare la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior în volum de 235 mc. din unitatea de productie III SACAL u.a.31A, 31C apartinând de Ocolul Silvic  Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Buget, Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 3000 (treimii) lei în vederea participarii Clubului Sportiv Scolar afiliat Liceului Tehnologic „Lucian Blaga” din Reghin la Turneul International de fotbal organizat în perioada 19-22 iunie 2014 ce va avea loc în orasul Eger-Ungaria.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Buget, Contabilitate+Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea cooperarii dintre Municipiul Reghin si Asociatia Ortodoxa Alba Iulia-Filiala Reghin împreuna cu Arhiepiscopia Ortodoxa din Alba Iulia în vederea organizarii evenimentului „ZIUA FILANTROPIEI–ZIUA COPILULUI IN CULORI”, editia a VIII-a.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

4. Proiect de hotarâre privind mandatarea dlui consilier Padurean Mihai, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea genarala ordinara a actionarilor S.C. Compania Aquaserv SA Tg.-Mures din data de 19.06.2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

5. Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea Regulamentului privind procedura de vânzare directa a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Reghin, aprobat prin HCL nr.96/2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Biroul Administratie Publica locala
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

6. Proiect de hotarâre privind operatiunea cadastrala de alipire imobile-terenuri, inscrise în CF  nr.58781 REGHIN, nr.cad. 58781 si CF 50712 REGHIN, nr.cad.50712.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

7.  Proiect de hotarâre privind operatiunea cadastrala de majorare a suprafetei de teren înscris în CF 55160 REGHIN, nr.cad. 55160 situat la adresa administrativa: Str.MIHAI VITEAZUL nr.85/A.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

8. Proiect de hotarâre privind operatiunea cadastrala de majorare a suprafetei de teren înscris in CF 5414 Reghin, nr.top 1648/2, 1649/2, nr.cad.2055/2 si atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Reghin al acestuia, situat in municipiul Reghin, str.GARII NR.61.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

9.Proiect de hotarâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului-bloc de locuinte sociale în suprafata de 518 mp., situat în municipiul Reghin, str. Salcâmilor, nr.1.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

10.Proiect de hotarâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren în suprafata de 10577 mp., situat la adresa administrativa: str.PARCUL TINERETULUI NR.7.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

11. Proiect de hotarâre privind concesionarea terenului în suprafata de 18,36 mp.în vederea construirii unui balcon situat în Reghin, Bdul Unirii.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

12. Diverse. 

PRIMAR,                                           
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RADOI MIRELA MINODORA