Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1130

23-04-14 10:31
Din 23.04.2014 privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral pentru alegerile europarlamentare din 25 mai 2014
Precup Maria, Primarul municipiului Reghin, Jud.Mureş;
Având în vedere referatul întocmit de Biroul Administraţie Publică Locală sub numărul 8577 din 23.04.2014 privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor europarlamentare din data de 25 mai 2014;             
În conformitate cu prevederile art.40 alin.1 din Legea nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European -cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G.80/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, în anul 2014,        
În temeiul art.68, alin.1 litera a şi alin.2 combinat cu art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală - republicată şi actualizată,

DISPUN

Art.1. Se stabilesc locurile speciale de afişaj electoral pentru propaganda electorală, în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European din data de 25 mai 2014, după cum urmează:
   a).Parcul Central din faţa Primăriei - un panou
   b).Intrarea în Piaţa Mare - un panou
   c).Intrarea în Parcul Tineretului - un panou
   d).Cart.Apalina (în faţa Şcolii Gen.Nr.4) - un panou
   e).Intersecţia Str.Pandurilor cu Str.Vânătorilor - un panou
   f).Intersecţia Str.P.Grigorescu cu Str.Mihai Viteazul - un panou
   g).Intersecţia Str.Oltului cu Str.Gurghiului - un panou
   h).Intersecţia Str.Argeşului cu Str.Gurghiului - un panou
   i).Cart.Iernuţeni lângă bl.38 - un panou
   j).Cart.Rodnei (locul fostei pieţe) - un panou
   k).Cart.Libertăţii lângă Catedrala Greco-Catolică - un panou
   l).Str.Ierbuş (lângă Staţia de transformare) - un panou
   m).Cart.Făgăraşului lângă ieşirea pietonală spre Str.Iernuţeni - un panou
   n).Str.Câmpului - un panou
   o).Bdul.Unirii (lângă fostul magazin Profi) - două panouri
   p).Cart.Gării - un panou
   r).Str.Gării - un panou
   s).Intrarea în Piaţa Mică - un panou

Art.2. Utilizarea locurilor speciale pentru afişajul electoral stabilite la art.1 este permisă  numai pentru partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, candidaţii independenţi care participă la alegeri.

Art.3. Este interzisă utilizarea de către partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală, organizaţia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori candidatul independent, a locurilor speciale pentru afişaj electoral astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori alt candidat independent.

Art.4. Aplicarea afişelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele stabilite la art.1 este permisă numai cu acordul proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor.

Art.5. Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri ori candidat independent poate aplica un singur afiş electoral şi doar în cazul deteriorării acestuia se poate proceda la lipirea unuia nou.

Art.6. Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat.

Art.7. Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a afişelor ori anunţurilor de propagandă electorală constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1000-2500 lei.

Art.8. Se împuterniceşte Serviciul Public Poliţia Locală să asigure integritatea panourilor şi afişelor electorale amplasate legal, precum şi respectarea prevederilor prezentei dispoziţii.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează Serviciul Public Poliţia Locală, Secţia de drumuri, poduri şi trotuare, Biroul Administraţie Publică Locală şi Relaţii cu Publicul.

Art.10. Prezenta dispoziţie se comunică la: Instituţia Prefectului jud.Mureş; Primarul mun. Reghin, Serviciul Public Poliţia Locală, Secţiei Drumuri, poduri şi trotuare, Secţiei sere şi zone verzi, Biroul Administraţie Publică Locală, relaţii cu publicul, Afişare, Mass-media.

PRIMAR  
PRECUP  MARIA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
RĂDOI  MIRELA  MINODORA