Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.952

30-06-15 15:53
din 30.06.2015 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 02.07.2015, orele 13.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate, Buget, Caserie
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre  privind organizarea și desfășurarea licitației publice în vederea închirierii unor suprafețe de teren situate în Parcul Tineretului din municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

PRIMAR,                                     
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA