Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.579

17-04-15 13:07
din 17.04.2015 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală - republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 22.04.2015, orele 15,00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind protejarea mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei şi a biodiversităţii în Reghin.
     Iniţiator: D-nii cons. Cocean Maria şi Tongea Viorel
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2015.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate, Buget, Casierie
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de plecare la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior în volum de 186 mc din unitatea de producţie  III SĂCAL  u.a. 40A, 40B, 40C, 40E aparţinând de Ocolului Silvic Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate, Buget, Casierie
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de  SC RAGCL S.A. REGHIN.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 14.500 lei,în vederea deplasării unei delegaţii din cadrul Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ceuşianu” din municipiul Reghin în localitatea Érd - Ungaria, în perioada 23.04.- 27.04.2015.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic şi Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiul Reghin în calitate de coorganizator, alături de Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 3 Reghin, la organizarea Concursului naţional de dans „Împreună pentru viitor” - faza regională.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic şi Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7.Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin care se va deplasa în localitatea Nagykörös – Ungaria,  în perioada 26-27 iunie 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii în localitatea Bourg-la-Reine din Franţa, în perioada 22-29 iunie 2015
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 227/15.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin.
     Raport:  Serviciul Impozite şi Taxe
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţei pentru tineri, destinate închirierii.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a locuinţelor pentru tineri, construite şi date în exploatare prin programele derulate de ANL
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin.
     Raport:  Serviciul Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici împreună cu co-finanţarea proiectului: „Investiţii pentrru exploatarea şi întreţinerea sistemelor de apă şi canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional SC Compania AQUASERV SA Tg. Mureş” finanţat parţial din disponibilul creat la nivelul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş CCI nr. 2009 RO 161 PR 019” din cadrul POS Mediu, de către Municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului situat în Reghin, str. Castelului, nr. 67, jud. Mureş aparţinând Parohiei Romano-Catolice Reghin în care funcţionează  Grădiniţa cu program normal nr. 7 Apalina - Reghin
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de reprezentare juridică a instituţiei în Dosarul nr. 107/102/2015 înregistrat la Tribunalul Mureş – Secţia Penală
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării nerambursabile din bugetul local al Municipiului Reghin pentru anul 2015.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Biroul APL
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Bloc de locuinţe sociale în Municipiul Reghin, str. Ierbuşului nr. 37B” – faza S.F.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea concesionării prin licitaţie publică a terenului înscris în CF nr. 55103, nr. cad. 55103, în suprafaţă de 732 mp, aflat în proprietatea Municipiului Reghin – domeniul public- situat în Mun. Reghin str. Petru Maior nr. 51, precum şi a procedurii de concurs de idei/soluţii pentru amenajarea acestui teren
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

18. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai – consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acţionarilor SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, din data de 12.05.2015
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

19. Proiect de hotărâre privind închiderea circulaţie în jurul Parcului Central din Piaţa Petru Maior în zilele de duminică, în perioada lunilor mai-septembrie
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Poliţia Locală
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

20. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului-teren în suprafaţă de 5510 mp, situat în municipiul Reghin, str. Ierbuşului, nr. 6.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

21. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului-teren strada Salcâmilor, în suprafaţă de 7195 mp.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

22. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului-teren strada Muncitorilor, în suprafaţă de 4077 mp.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

23. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului-teren strada Ierbuşului, în suprafaţă de 32619 mp.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea operaţiunii cadastrale de modificare limite şi cuprinderea în domeniului public al Municipiului Reghin a imobilului-teren situat în Municipiul Reghin, str. M. Viteazu, nr. 37
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

25. Proiect de hotărâre privind acordul Municipiului Reghin în calitate de vecin adiacent, în vederea înfiinţării unei exploatări agregate minerale şi amenajare piscicolă.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

26. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pe lunile MAI-IUNIE 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

27. Diverse
 
PRIMAR,
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA