Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.225

06-02-15 09:30
din 06.02.2015 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
MARIA PRECUP, Primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE:

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 10.02.2015, orele 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2015 a excedentului total rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Contabilitate, Buget, Casierie
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Reghin pe anul 2015.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate, Buget, Casierie
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3.Proiect de hotărâre privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Reghin, pentru anul 2015, în baza Legii nr. 34/1998 pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în municipiul Reghin şi aprobarea încheierii de Convenţii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 126/25.08.2011 privind aprobarea participării Municipiului Reghin cu Proiectul „Centru de Informare Turistică Reghin” la POR 2007-2013, Axa prioritară 5 şi a cofinanţării prin contribuţie de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile şi a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5.Proiect de hotărâre privind predarea amplasamentului Cinematografului „PATRIA”, pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, liber de orice sarcini, către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Bloc de locuinţe sociale în Municipiul Reghin, str. Ierbuş, nr. 37B” faza S.F.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului - teren, în suprafaţă de 350 mp, situat în municipiul Reghin, str. 1 Decembrie 1918,  nr. 35.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Reghin aprobat prin HCL nr. 29 din 20.03.2008
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pe lunile MARTIE-APRILIE 2015.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Diverse

PRIMAR,                                            
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA