Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2447

27-10-14 14:10
DIN 27.10.2014 privind interzicerea comercializării şi consumului de băuturi alcoolice în ziua de 2 noiembrie 2014 pe durata desfăşurării alegerilor pentru Preşedintele României în spaţiul de protecţie al fiecărei secţii de votare
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Văzând Referatul Biroului Administraţie Publică Locală, relaţii cu publicul nr.20757/27.10.2014; 
Având în vedere prevederile:
-art. 38 şi art. 121 alin  (1) şi alin (2) din Constituţia României, republicată;
-art. 7 alin (2) din Codul Civil;
-art. 61 alin (2), art 63 alin (1) lit a raportate la cele ale alin (2) şi art 64 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-art. 43, alin (12) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 520/2014 privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014;
-Hotărârea Guvernului nr. 521/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2014;
-Hotărârea Guvernului nr. 706/2014 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României în anul 2014;
-Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice – republicată;
În baza art.63 alin.1. lit.a. şi alin.(2), alin (6), art. 64, art.68 alin.1. din Legea 215/2001 - privind administraţia publică locală – republicată;

DISPUN:

Art.1. - (1)Se interzice comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice în ziua de 2 noiembrie 2014 între orele 7,00 – 21,00 pe o rază de 500 metri în spaţiul de protecţie al fiecărei secţii de votare de pe raza unităţii administrativ – teritoriale a municipiul Reghin delimitate prin Dispoziţia Primarului nr.825/13.03.2014, cu ocazia desfăşurării alegerilor pentru Preşedintele Românei.
       (2) Interdicţia este aplicabilă tuturor persoanelor fizice şi agenţilor economici de pe raza unităţii administrativ – teritoriale a municipiului Reghin situate în perimetrul sus menţionat.

Art.2. - Nerespectarea prevederilor art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se realizează ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei municipiului Reghin, Jandarmeriei municipiului Reghin, precum şi Poliţia Locală a municipiului Reghin.

Art.3.- Prezenta dispoziţie se comunică: - Instituţiei Prefectului judeţului Mureş; - Primarului municipiului Reghin, - Afişare la secţiile de votare; - Poliţiei municipiului Reghin, Jandarmeriei municipiului Reghin, Serviciului Poliţie Locala, Mass-media, -site-ul Primariei.

PRIMAR,
PRECUP MARIA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA