Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1705

18-11-15 08:16
din 18.11.2015 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZTIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 20.11.2015, orele 13.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind acordul Municipiului Reghin pentru realizarea lucrărilor de racordare la sistemul de canalizare al Municipiului Reghin, de către Comuna Suseni, pe domeniul public al Municipiului Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

PRIMAR,                                            
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA