Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 1203

21-08-15 11:50
din 21.08.2015 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală - republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 26.08.2015, orele 15,00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de viceprimar a domnului consilier GLIGA DANIEL GABRIEL, ca urmare a demisiei.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul de lucru al Consiliului local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Reghin pentru trim.II anul 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget, Contabilitate,
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de punere in aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.27/2015  pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.83/2014
     Initiator:  Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Biroul Resurse Umane, salarizare, personal
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin  și Fundația pentru Protecția animalelor ”Robin Hood” Austria în vederea inițierii unei campanii de vaccinare, microcipare și castrare a câinilor/pisicilor de pe raza municipiului Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic+Serv. Buget, Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuinței pentru tineri, destinată închirierii.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii pe o perioadă de 5 ani a Contractului de închiriere nr.1162/07.08.2003 pentru spatiul situat în municipiul Reghin, str.Spitalului nr.20 jud.Mures.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii pe o perioadă de 5 ani a Contractului de inchiriere nr.8988/21.10.1999 pentru spațiul situat în municipiul Reghin, str.Spitalului nr.11 jud.Mures.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea și marcarea traseelor cicloturistice în Municipiul Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii cadastrale de modificare a limitelor imobilului teren situat în municipiul Reghin, str. Ion Creangă nr.1/A.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind acordul Municipiului Reghin în calitate de coproprietar, pentru lucrările de montare și instalare coș de fum pe peretele exterior al imobilului situat in Reghin, Bdul Unirii nr.57
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil, contrucție și teren aferent, proprietate privată a Municipiului Reghin, situat în Reghin, str. Republicii nr. 1A .
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice, Management Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind   alegerea președintelui de ședință pe lunile septembrie-octombrie 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin, a sumei de 44.080 lei, în vederea continuării derulării Programului ”ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ, în anul școlar 2015-2016.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței delegației Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Bátonyterenye– Ungaria, în perioada 11-12 septembrie 2015.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Diverse

PRIMAR,                                     
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA