Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1040

24-07-15 13:18
din 24.07.2015 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală - republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 30.07.2015, orele 15,00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget, Contabilitate,
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al Municipiului Reghin a sumei de 30.000 lei pentru finalizarea lucrărilor de construire a Bisericii Ortodoxe “Sfântu Gheorghe”  din cartierul Libertății.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic+Serv. Buget, Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin  și Asociația K”ARTE în vederea organizării ediției a IV-a a Festivalului de Film și Artă Contemporană ”Pădurea Rotundă. Festivalul de artă și cultură contemporană”.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic+Serv. Buget, Contabilitate.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin  și Asociația Culturală ”KEMENY JANOS” Reghin în vederea organizării  și desfășurării evenimentului  „Zilele Culturale Maghiare din Reghin”, ediția a III-a.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic+Serv. Buget, Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemptiune prevăzut de art.4 alin.8 din Legea nr.422/2001 asupra imobilului situat în municipiul Reghin, Pța Petru Maior nr.2, ap.3, jud.Mureș.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai - consilier local, de a vota în Adunarea Generală a ADI Aquainvest Mureș modificarea și completarea „Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare în aria de operare a SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureș”, precum și a Regulamentului actualizat.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai - consilier local, de a vota în Adunarea Generală a ADI Aquainvest Mureș aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoanele fizice și juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a SC „Compania Aquaserv” SA.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Spitalul Municipal „dr. Eugen Nicoară” Reghin a apartamentului nr.105, cu destinația locuință de serviciu, situat în blocul din Reghin, bdul Unirii, nr.57, jud.Mureș.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.4 la HCL Reghin nr.161/ 26.11.2009–Regulamentul de organizare și functionare a obiectivului ”Sala de Sport”.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea inchirierii imobilului situat in mun.Reghin, Pța Petru Maior nr.55 in favoarea Partidului Uniunea Nationala pentru Progresul României, cu destinația sediu de partid.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre  privind   completarea Anexei nr.1 la HCL nr.138/28.10.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului de atribuire a locuințelor de serviciu pentru personalul angajat în cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului municipiului Reghin, al instituțiilor aflate în subordinea autorității publice locale.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Asistenta Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică deschisă a imobilului situat în Mun. Reghin str.Republicii, nr. 1/A.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării lucrărilor „Reabilitare cale de acces” în dreptul imobilului situat pe strada Iernuteni nr.90, pe teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării lucrărilor „Extindere cale de acces” în dreptul imobilului situat pe B-dul Unirii nr.64, pe teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării lucrărilor „Amenajare colector ape pluviale și căi acces pietonale” în dreptul imobilului situat pe strada Ierbuș nr.37, pe teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea executării pe domeniul public al Municipiului Reghin a lucrărilor de ”Modernizare a LEA 0,4 kv în zona centrală a Municipiului Reghin”
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea amplasării pe  domeniul public al Municipiului Reghin a unor grupuri de măsură în vederea realizării unor branșamente electrice.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

18 Proiect de hotărâre privind   modificarea si completarea anexei la HCL nr.23/2001 privind însușirea  Inventarului domeniului public al Municipiului Reghin cu modificările  și completările ulterioare.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței delegației Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Erd – Ungaria, în perioada 4-7 septembrie 2015.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

20. Raport al Serviciului Asistență Socială privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară – mediator sanitar – derulate în municipiul Reghin, în perioada martie-iunie 2015.

21. Informare al Serviciului Asistență Socială asupra activității desfășurate de către asistenții personali, întocmită în conformitate cu dispozitițiile Legii nr.448/2006, pe perioada ianuarie – iunie 2015.

22. Diverse

PRIMAR,                                               
MARIA PRECUP 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA