Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 749

15-05-15 09:30
din 15.05.2015 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală - republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 21.05.2015, orele 15,00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2015.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate, Buget,
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Reghin pentru trim.I anul 2015.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate, Buget,
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pe anul 2014 a SC RAGCL SA Reghin
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate, Buget,
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de SC RAGCL SA Reghin.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului a 2 (doi)  membri din Consiliul de Administrație al SC RAGCL SA Reghin  și încetarea mandatului directorului  SC RAGCL SA REGHIN, precum și aprobarea realizării selecției membrilor Consiliului de Administrației al SC RAGCL SA REGHIN pentru locurile vacantate.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Asociația Advent Kindergarden din România – filiala Reghin în vederea organizării și desfășurării evenimentului „ORĂȘELUL COPIILOR-REGHIN”, ediția a II-a.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic+Serviciul buget contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Școala  Gimnazială Augustin Maior Reghin a apartamentului nr.79, cu destinația locuință de serviciu, situat în blocul din Reghin, bdul Unirii nr.57, jud.Mureș.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului Aditional de modificare al art.36 din Contractul de Delegare, precum și Politica Tarifară – anexă la Contractul de Delegare – actualizate în concordanță cu Actul Aditional nr.2 la Contractul de Credit.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre cooperarea dintre Municipiul Reghin și Parohia Greco-Catolică Reghin 1 în vederea realizării statuii Cardinalului Alexandru Todea și aprobarea amplasării acesteia.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic şi Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de concurs de idei/solutii pentru construcția unui nou grup statuar „Monumentul Eroilor” în vederea înlocuirii actualului grup statuar situate în Municipiul Reghin – Parcul Central.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achiziții publice, Management Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11.Proiect de hotărâre privind privind concesionarea terenului  în suprafaţă de 9,18 mp,  situat în Reghin, B-dul Unirii, adiacent bl.3, sc.1, ap.2, parter,  în vederea  construirii unui balcon.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului  în suprafaţă de 5,44 mp,  situat în Reghin, str. Mihai Viteazu, adiacent bl.13/B, sc.2, ap.22, parter,  în vederea  construirii unui balcon.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin.
     Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin  a imobilului - teren strada Orizontului, în suprafaţă de 1743 mp
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a  imobilului - teren în suprafață de 167 mp situat în Reghin, str. Sării, nr. 45
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin.
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Reghin în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului – teren situat în municipiul Reghin, str.Iernuteni nr.120 și revocarea HCL nr.117/23.06.2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin.
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL Reghin nr.80/30.05.2011 pentru aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin.
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

17.Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL Reghin nr. 60/22.04.2015 pentru aprobarea componenței delegației Municipiului Reghin care se va deplasa în localitatea Nagykoros – Ungaria, în perioada 26-27 iunie 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

18. Diverse

PRIMAR,                                              
MARIA PRECUP 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA