Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.425

13-03-15 08:25
din 13.03.2015 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală - republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 19.03.2015, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al  Municipiului Reghin pentru trim. IV anul 2014.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Contabilitate, Buget, Casierie
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2015.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate, Buget, Casierie
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC RAGCL SA Reghin pe anul 2015.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate, Buget, Casierie
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de  SC RAGCL S.A. REGHIN.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de Asociere dintre Municipiul Reghin şi Fundaţia „Fiducia”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic şi Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 24.500 lei, sumă necesară deplasării unei delegaţii de 17 persoane din cadrul Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ceuşianu” din municipiul Reghin în localitatea Weert - Olanda, în perioada 31.03.-04.04.2015.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic şi Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, cuantumul alocaţiei zilnice de hrană, numărul de locuri, finanţarea sumelor în completare de la bugetul local, contribuţia medie lunară de întreţinere datorată de către părinţii/reprezentanţii legali şi contribuţia/zi de întreţinere datorată de părinţi, pentru copiii care frecventează Centrul Creşa nr. 1 din municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistenţă Socială şi Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 227/15.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin.
     Raport:  Serviciul Impozite şi Taxe
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a locuinţelor pentru tineri, construite şi date în exploatare prin programele derulate de ANL
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin.
     Raport:  Serviciul Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici împreună cu co-finanţarea proiectului: „Investiţii pentrru exploatarea şi întreţinerea sistemelor de apă şi canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional SC Compania AQUASERV SA Tg. Mureş” finanţat parţial din disponibilul creat la nivelul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş CCI nr. 2009 RO 161 PR 019” din cadrul POS Mediu, de către Municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind concesionarea  terenului  în suprafaţă de 4,56 mp, situat în Reghin, B-dul Unirii, adiacent bl.9, sc.3, ap.28, parter, în vederea  construirii unui balcon.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind acordul Municipiului Reghin pentru amplasarea pe  domeniului public a unui stâlp în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului proprietatea SC MOBILA DALIN SRL.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT – Str. Pandurilor, F.N.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea operaţiunii cadastrale de majorare suprafaţă teren de la 554 mp. la 577 mp. şi cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren, situat în Reghin, str.Verii, nr.1/A, str. Toamnei, nr.22.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren, situat în Reghin, str.Livezilor, nr.24.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

17. Proiect de hotărâre privind acordul Municipiului Reghin în calitate de vecin adiacent, în vederea înfiinţării unei exploatări agregate minerale şi amenajare piscicolă.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

18. Diverse.
PRIMAR,                                              
MARIA PRECUP 
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA