Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1803

10-12-15 09:00
din 10.12.2015 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE
Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 15.12.2015, orele 14.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Reghin prin Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat să elibereze acordul în  vederea executării lucrărilor de branșare și/sau racordare la utilități publice  pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Etapa I - Schimbare de destinație din teren neproductiv în teren aflat permanent sub apă  Etapa II-Înființare exploatare agregate minerale și execuție amenajare piscicolă.   
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului,
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

3. Proiect de hotărâre privind interzicerea închirierii terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului Reghin în vederea desfășurării activităților de comercializare a articolelor pirotehnice.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai-consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg Mureș din data de 06.01.2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plata din municipiului Reghin aprobat prin HCL nr.10/29.01.2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Politia Locală.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de autorizare și desfășurare a activitaților comerciale  pe raza Municipiului Reghin, aprobat prin HCL 85/2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Biroului APL, relații cu publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

7. Proiect de hotărâre privind alegerea  preşedintelui de şedinţă  pe lunile IANUARIE-FEBRUARIE 2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
Diverse.

PRIMAR,
MARIA PRECUP
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA