Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 1720

26-11-15 13:04
din 26.11.2015 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă de îndată
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş; În temeiul art. 39 alin. (4) combinat cu art. 68 din Legea nr .215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE
Articol unic:- Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al municipiului Reghin, pentru data de 26.11.2015, orele 13.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:
ORDINE DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de reprezentare juridică a Consiliului Local Reghin în Dosarul nr. 2163/102/2015 înregistrat la Tribunalul Mureș – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
PRIMAR,
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA