Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1706

24-11-15 15:02
din 19.11.2015 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş; În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală - republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE
Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 25.11.2015, orele 15,00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Reghin pe trim.III anul 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget, Contabilitate,
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
2. Proiect de hotărâre privind  rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget, Contabilitate,
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Reghin pentru perioada 2015-2020.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achiziții Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare din municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Protecție Civilă/SU/PSI/SSM
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Delegare de Gestiune prin Concesiune a Serviciului public de Salubrizare din Municipiul Reghin nr.17658 din 22.10.2008, aprobat prin HCL nr.64/29.09.2008.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Protecție Civilă/SU/PSI/SSM
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții, precum și a Regulamentui de organizare și funcționare al Spitalului municipal Dr.Eugen Nicoară Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Biroul Resurse Umane salarizare,
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
8. Proiect de hotărâre  privind mandatarea dlui Pădurean Mihai- consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea Generală extraordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureș din data de 16.12.2015.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
9. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației imobilului situat în municipiul Reghin, str.Iernuteni nr.99, jud.Mureș, precum și a spațiilor situate în municipiul Reghin, str. G.Coșbuc nr.24, jud.Mureș.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Asociația Culturală TITANZENE Reghin în vederea organizării și desfășurării evenimentului ”Concert de Crăciun 2015” care va avea loc în data de 15 decembrie 2015 la Casa de Cultură a Tineretului ”George Enescu” din Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic+Serv.buget contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Asociația Sportul pentru Sănătate Mureșan în vederea organizării și desfășurării competiției de volei ”Cupa 1 Decembrie”, ediția a 7-a, care va avea loc în perioada 5-6 decembrie 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Invățământ, cult.sport+Serv.buget contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării în municipiul Reghin a evenimentului dedicat Zilei de 1 Decembrie – Ziua Națională a României.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Invățământ, cult.sport+Serv.buget contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării în perioada 01.12.2015-07.01.2016 în Municipiul Reghin a ”TÂRGULUI DE IARNĂ” în zona centrală Piața Petru Maior.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
14. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului – teren strada Tâmplarilor, în suprafață de 1540 mp.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
15. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului – teren, în suprafață de 893 mp. situat în Reghin, strada Călărasilor nr.7.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
16. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL 85/26.06.2013-regulament de autorizare și desfășurare a activităților comerciale e raza Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Biroul APL, relații cu publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local aferent anului 2016, pentru beneficiarii de venit minim garantat și cantina de ajutor social.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul  Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul  Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul  Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
20. Proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul municipiului Reghin a Comisiei locale de ordine publică.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul  Poliția locală
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
21. Diverse
 
PRIMAR,
MARIA PRECUP
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA