Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1191

19-08-15 10:55
din 19.08.2015 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 21.08.2015, orele 13.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget, Contabilitate,
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
PRIMAR,
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA