Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1099

24-08-16 09:26
din 24.08.2016 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:
DISPOZIŢIE
Articol unic: - Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 31.08.2016, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Asociația Sportivă ”Old's Boys Baschet” Reghin în vederea organizării Turneului de baschet ”Cupa prieteniei” ce va avea loc în perioada 19-20 noiembrie 2016.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport și Serviciul Buget Contabilitate
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Asociația ”Csillag” Reghin  în vederea organizării și desfășurării evenimentului ”Crosul Localităților Înfrățite din Nagykőrös”.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Compartimentul juridic și Serviciul Buget Contabilitate
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2016.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Reghin pentru trim. II anul 2016.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
5. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui Pădurean Mihai -consilier local ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg Mureș din data 21 septembrie 2016.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Compartimentul juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
6. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui Pădurean Mihai -consilier local ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală extraordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg Mureș din data 21 septembrie 2016.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUAINVEST MUREȘ”.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
8. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Municipiului Reghin în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței delegației Municipiului Reghin care se va deplasa în localitatea Bátonyterenye -Ungaria, în perioada 1-4 septembrie 2016. 
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului- Creșa nr.1 Reghin.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Serviciul Asistență Socială
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
11. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului -teren strada Arenei, în suprafață de 722 mp.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical  situat în municipiul Reghin, str. Spitalului, nr. 11.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii cadastrale de dezlipire a imobilului - teren, situat în Reghin, str. Ierbuș, nr. 6.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii cadastrale de dezlipire a imobilului - teren, situat în Reghin, str. Parcul Tineretului, nr. 3.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
15. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 8.93 mp situat în Reghin, B -dul Unirii, adiacent bl. 36 sc.2 ap. 17 parter în vederea construirii unui balcon.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
16. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 6,18 mp situat în Reghin, B-dul Unirii, adiacent bl.18, sc.3, ap.30, parter în vederea construirii unui balcon.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
17. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reghin, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, bunuri concesionate către SC RAGCL SA.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării Punctului de informare a populației cu privire la specia de pasăre Prigorie-Merops Apiaster în zona Pădurea Rotundă.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul de Ambulanță Județean Mureș a apartamentului nr. 69 din imobilul -Bloc de locuințe situat în municipiul Reghin, b-dul Unirii nr.57, jud Mureș, cu destinația locuință de serviciu.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
20. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe lunile septembrie-octombrie 2016.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului local
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
21. Raport al Serviciului Asistență Socială privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară -mediator sanitar-derulate în municipiul Reghin, în perioada ianuarie-iunie 2016.   
22. Informare a Serviciului Asistență Socială asupra activității desfășurate de către asistenții personali, întocmită în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 448/2006, pe perioada ianuarie-iunie 2016.
23.Diverse
 
PRIMAR,
MARIA PRECUP
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA