Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.662

06-05-16 10:32
din 06.05.2016 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (2) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE
Articol unic: - Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 09.05.2016, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații în localitatea Bourg-la-Reine din Franța, în perioada 10-14 iunie 2016.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate și Compartimentul Juridic 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
 
PRIMAR,
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA