Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.583

22-04-16 10:44
din 22.04.2016 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă de îndată
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (4) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:
DISPOZIŢIE
Articol unic:- Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 22.04.2016, orele 09:00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al Municipiului Reghin pentru anul 2016.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Contabilitate, Buget, Casierie
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
 
PRIMAR,
MARIA PRECUP
 
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA