Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.95

25-01-16 15:42
din 25.01.2016 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:
DISPOZIŢIE
Articol unic: - Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 29.01.2016, orele 13.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Reghin pe anul 2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenției de Cooperare nr. 3.436/16.02.2015 dintre Municipiul Reghin  și M.A.I. -Inspectoratul de Poliție Județean Mureș inițiată în baza Proiectului ”Poliție-Autorități locale, servicii publice de  parteneriat”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de Asociere nr. 7.330/01.04.2015 dintre Municipiul Reghin și Fundația ”Fiducia”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de Asociere nr. 3.449/16.02.2015  dintre Municipiul Reghin și ”Fanfara Municipiului Reghin”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenției de parteneriat nr. 3.447/16.02.2015 dintre Municipiul Reghin și M.A.I -Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea”al județului Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
6. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai - consilier local,  de a vota în Adunarea Generală a ADI Aquainvest Mureș modificarea prețurilor și tarifelor aferente serviciului de apă și canalizare.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
7. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai - consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureș din data de 10.02.2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
8. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcție a unor membri ai Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Municipal ”AVÂNTUL” Reghin și modificarea art.2 și 3 din HCL Reghin nr. 29/10.02.2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea punctelor 1 și 6 din Anexa la HCL Nr. 165/18.09.2014  privind numirea unor reprezentanți ai Consiliului local  în consiliile de administrație la unitățile de învățământ din Municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Birou Administrație Publică Locală
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
10. Proiect de hotărâre privind acordarea de subvenții de la bugetul local al Municipiului Reghin, pentru anul 2016, în baza Legii nr.34/1998 pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în Municipiul Reghin și aprobarea încheierii de Convenții pentru acordarea de servicii de asistență socială.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Asociația Teleios în vederea organizării și desfășurării de cursuri gratuite de limba engleză.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentului Învățământ, Cultură, Sport, 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
12. Raport al Serviciului Asistență Socială privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară-mediator sanitar-derulate în Municipiul Reghin, în perioada iulie-decembrie 2015.
13. Informare a Serviciului Asistență Socială asupra activității desfășurate de către asistenții personali, întocmită în conformitate cu dispozițiile Legii nr.448/2006 pe perioada iulie-decembrie 2015.
14. Diverse.
 
PRIMAR,
MARIA PRECUP
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA