Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZITIA NR.23

05-01-16 15:07
din 05.01.2016 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:
DISPOZIŢIE
Articol unic: - Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 07.01.2016, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2015 în sumă de 6744,81 lei, de la secțiunea de dezvoltare din excedentul bugetar al anului 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot. Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției provizorii pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  SPAS
     Pr.de hot. Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
 
PRIMAR,
MARIA PRECUP
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA