Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.925

04-07-16 09:30
din 04.07.2016 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:
DISPOZIŢIE
Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 08.07.2016, orele 14.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2016.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
2. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL Reghin nr.38/17.03.2016 și aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4200 lei necesară deplasării Ansamblului artistic "Stejărelul" din cadrul Casei de Cultură a Tineretului "George Enescu" din municipiul Reghin în localitatea Costinești , în perioada 8-14 iulie 2016.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Compartimentul Juridic 
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului estimativ al evenimentului Zilele Municipiului Reghin ediția 2016.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport 
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării evenimentului "Zilele Municipiului Reghin" în anul 2016 .
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat 
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru organizarea Licitației publice cu strigare în vederea închirierii domeniului public pentru Parcul de Distracții organizat cu ocazia evenimentului dedicat Zilelor Municipiului Reghin-ediția 2016.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Achiziții Publice ,Management de Proiecte 
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
6. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației din locuință de serviciu în locuință a apartamentului nr.77 din imobilul-bloc de locuințe-situat în Reghin, str. Unirii, nr.57, jud. Mureș.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Juridic 
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
7. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Școlii Gimnaziale "Augustin Maior"  Reghin asupra apartamentului nr.51, cu destinația locuință de serviciu, situat în Reghin b-dul Unirii , nr.57, jud. Mureș și darea acestuia în asministrare Școlii Gimnaziale "Florea Bogdan" Reghin..
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Juridic 
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Cărților Funciare nr. 54177, 56081, 57427, 57428, 57440, 57441, 57442, 57003 Reghin.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat 
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
9. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL Reghin nr.80/30.05.2011 pentru aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism a Municipiului  Reghin.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public , Mediu 
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Biroul Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul 
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
11. Proiect de hotărâre privind numirea unor reprezentanți ai Consiliului Local în Comisiile de administrație la unitățile de învățământ din Municipiul Reghin..
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Juridic 
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței delegației Municipiului Reghin care se va deplasa în localitatea Nagykőrős-Ungaria , în perioada 9-11 septembrie 2016.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Juridic 
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
13. Diverse
 
PRIMAR,
MARIA PRECUP
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA