Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.707

18-05-16 10:02
din 18.05.2016 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:
DISPOZIŢIE
Articol unic: - Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 23.05.2016, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Reghin pentru trim. I anul 2016.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2016.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
3. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Grădiniței PP1 Reghin asupra apartamentului nr. 77 și darea în administrare a apartamentului cu nr. 97 Grădiniței PP 5 Reghin, apartamente cu destinația locuință de serviciu situate în Reghin , b-dul Unirii, nr.57, jud. Mureș.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Compartimentul Juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, prin act adițional , pe o perioadă de 1(un) an a duratei Contractului de închiriere nr. 2608/03.02.2016 pentru spațiul situat în municipiul Reghin, str. Cardinal Alexandru Todea, nr.20A, ap. nr.22 și 25, jud. Mureș, în cotă indiviză de 1/3.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Compartimentul Juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, prin act adițional , pe o perioadă de 1(un) an a duratei Contractului de închiriere nr. 2606/03.02.2016 pentru spațiul situat în municipiul Reghin, str. Cardinal Alexandru Todea, nr.20A, ap. nr.22 și 25, jud. Mureș, în cotă indiviză de 1/3.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Compartimentul Juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
6. Proiect de hotărâre aprobarea prelungirii, prin act adițional , pe o perioadă de 1(un) an a duratei Contractului de închiriere nr. 2610/03.02.2016 pentru spațiul situat în municipiul Reghin, str. Cardinal Alexandru Todea, nr.20A, ap. nr.22 și 25, jud. Mureș, în cotă indiviză de 1/3.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, prin act adițional , pe o perioadă de 1(un) an a duratei Contractului de închiriere nr. 281/06.01.2016 pentru spațiul situat în municipiul Reghin, str. Cardinal Alexandru Todea, nr.20A, ap. nr.5, jud. Mureș.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Compartimentul Juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, prin act adițional , pe o perioadă de 1(un) an a duratei Contractului de închiriere nr. 282/06.01.2016 pentru spațiul situat în municipiul Reghin, str. Cardinal Alexandru Todea, nr.20A, ap. nr.13, jud. Mureș.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar acordat Parohiei Romano-Catolice Reghin, în conformitate cu prevederile OG nr.82/2001.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Compartimentul Juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar acordat Parohiei Greco-Catolice Reghin, în conformitate cu prevederile OG nr.82/2001.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar acordat Parohiei Reformate I Reghin, în conformitate cu prevederile OG nr.82/2001.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Compartimentul Juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a spațiilor din imobilele situate în municipiul Reghin, str. Cardinal Alexandru Todea, nr.20A și Spitalului, nr.20, jud. Mureș, în favoarea Serviciului de Ambulanță Județean Mureș.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8200 lei în vederea participării Ansamblului de dansuri populare românești ,, Doina Mureșului " la Festivalul Internațional "Summer Art " organizat în perioada 05-08 august 2016 în localitatea Cracovia - Polonia.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Reghin, în al doilea semestru al anului școlar 2015-2016.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a terenului aferent construcției - sediul administrativ al Primăriei Municipiului Reghin.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Cărții Funciare nr. 55767 Reghin.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
17. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului - teren strada Căliman, în suprafață de 1630 mp.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
18. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului – teren strada Pădurii, în suprafață de 1408 mp.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
19. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului – teren strada Trandafirilor, în suprafață de 688 mp.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii cadastrale de actualizare date imobil prin modificarea limitelor fără modificarea suprafeței pentru imobilul înscris în CF 54046 Reghin situat în municipiul Reghin, str. Măcieșului, nr.5.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar acordat Parohiei Reformate Reghin, în conformitate cu prevederile OG nr.82/2001.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
22. Proiect de hotărâre privind prelungirea , prin act adițional, a duratei Contractului de închiriere nr.20144/09.12.2010 pentru spațiul în care funcționează Grădinița cu program normal nr.6 Reghin.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania în vederea organizării și desfășurării evenimentului ,, Întâlnirea Sașilor 2016" ce va avea loc în 24 septembrie 2016.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Juridic
      Pr.de hot. Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a 2 (două) spații situate în imobilul Casa de cultură "George Enescu" din Reghin , str. Republicii , nr.2 .
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații în localitatea Lubaczów – Polonia, în perioada 17-19 iunie 2016.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Compartimentul Juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
26. Diverse
 
PRIMAR,
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA