Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.551

11-04-16 16:06
din 11.04.2016 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (2) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:
DISPOZIŢIE
Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 13.04.2016, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al Municipiului Reghin pentru anul 2016.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Contabilitate, Buget, Casierie
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de plecare la licitația pentru masă lemnoasă pe picior în volum de 183 mc brut  și 123 mc brut provenită din unitatea de producţie Hedel aparţinând de Ocolul Silvic Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preempţiune prevăzut de art. 4 alin. (8) din Legea nr. 422/2001 asupra imobilului situat în municipiul Reghin, str. Mihai Viteazul, nr. 87, ap. 4, jud. Mureş.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
 
PRIMAR,
MARIA PRECUP
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA