Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 53

05-01-17 11:11
Din 05.01.2017 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 09.01.2017 orele 13.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2016, la bugetul local- sursa A, Secțiunea de Dezvoltare, în sumă de 43.075, 49 lei din excedentul anului precedent, respectiv anul bugetar 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2016, la bugetul fondurilor nerambursabile- sursa D, Secțiunea de Dezvoltare în sumă de 3.759,96 lei din excedentul anului precedent, respectiv anul bugetar 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2017 a excedentului total al bugetului general al UAT Reghin, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

PRIMAR,    
MARIA PRECUP
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA