Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1650

08-12-16 10:34
Din 08.12.2016 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 15.12.2016, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al UAT Reghin pe anul 2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Impozite si Taxe
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de Asociere nr. 23250/20.09.2016 dintre Municipiul Reghin și Fundația Fiducia Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate, Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

4. Proiect de hotărâre privind  încuviințarea realizării lucrărilor de construire podeț de acces  în dreptul imobilului situat pe str. Salcâmilor, nr. 46,  pe teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul administrație Publică, Relații cu publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii Convenției provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială, între Municipiul Reghin și Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia –Filiala Reghin -, pentru unitatea de asistență socială Servicii de îngrijire la domiciliu.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul de Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare Spitalului Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin asupra apartamentului nr. 109 din imobilul – Bloc de locuinţe - situat în municipiul Reghin, b-dul Unirii, nr. 57, jud. Mureş, cu destinaţia locuinţă de serviciu și darea acestuia în administrare Liceului Tehnologic ”Petru Maior” Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Liceul Tehnologic ”Ioan Bojor” Reghin a apartamentului nr. 35 din imobilul – Bloc de locuinţe - situat în municipiul Reghin, b-dul Unirii, nr. 57, jud. Mureş, cu destinaţia locuinţă de serviciu.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
 
9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea operațiunii cadastrale de repoziționare a geometriei și modificarea suprafeței terenului aferent construcției -Stadionul de fotbal ”Metalul”, situat în municipiul Reghin str. Apalinei nr.93
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de SC RAGCL S.A. REGHIN.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind activitatea de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Reghin în anul 2017.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării demersurilor legale de închiriere a spațiului situat în municipiul Reghin, str. Gheorghe Doja nr. 21, jud Mures, în care funcționează Scoala de Muzică și Arte Plastice.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unor spații cu destinație medicală către Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind alegerea  preşedintelui de şedinţă pe lunile IANUARIE-FEBRUARIE 2017.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15.  Diverse

PRIMAR,    
MARIA PRECUP 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA