Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1203

23-09-16 12:14
din 23.09.2016 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:
DISPOZIŢIE
Articol unic: - Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 30.09.2016, orele 13.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Asociația Persoanelor cu Dizabilități Locomotorii din Județul Mureș în vederea organizării și desfășurării evenimentului "Balul Strugurilor"ce va avea loc în data de 14 octombrie 2016.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Compartimentul Juridic 
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Clubul de Dans Sportiv " Dansul Viorilor" Reghin în vederea organizării și desfășurării evenimentelor "Cupa României la Dans Sportiv" și "Cupa Mirona"ce va avea loc în perioada 15-16 octombrie 2016.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Compartimentul Juridic 
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al UAT Reghin pe anul 2016.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
4. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai –consilier local de a vota în Adunarea Generală a ADI Aqua Invest Mureș aprobarea modificării soluțiilor tehnice cuprinse în Master Planul revizuit pentru sectorul de apă și canal al județului Mureș.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Compartimentul Juridic 
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
5. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare Școlii Gimnaziale" Augustin Maior" Reghin asupra apartamentului nr.17 din imobilul –Bloc de locuințe situat în municipiul Reghin , b-dul.Unirii , nr.57, jud. Mureș, cu destinația locuință de serviciu.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Compartimentul Juridic 
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preempțiune prevăzut de art.4 alin.(8) din Legea nr. 422/2001 asupra imobilului situat în municipiul Reghin, str.Liliacului, nr.1, ap.6, jud.Mureș.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
7. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 8,97 mp,situat în Reghin, str. Mihai Viteazu , adiacent bl.13A, sc.2,ap.24,parter,în vederea construirii unui balcon.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierea prin licitație publică deschisă a spațiului comercial –chioșc. din imobilul situat în municipiul Reghin, str.Gării, nr.20.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
9. Proiect de hotărâre privind încuvințarea realizării lucrărilor de reabilitare podeț existent și construirea unui podeț de acces, în dreptul imobilului situat pe strada Iernuțeni, nr.79/A, pe teren aparținând domeniului public al Municipiului Reghin.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării pe domeniul public al Municipiului Reghin a lucrărilor de "Modernizarea a LEA 0,4 kv în zona centrală a Municipiului Reghin".
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
11. Proiect de hotărâre privind acordul Municipiului Reghin pentru amplasarea pe domeniul public a unui stâlp în vederea realizării lucrării"Alimentarea cu energie electrică a locului de consum Stația de Pompare și Clorinare Apă Potabilă"-beneficiar Comuna Beica de Jos.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii cadastrale de dezlipire a imibilului-teren, situat în Reghin, str. Ierbuș, nr.34.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Municipal dr. Eugen Nicoară Reghin.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Birou Resurse Umane , Salarizare ,Administrativ
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2017 a Liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale,nivelul mediu lunar și punctajul care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evacuare și selecționare, în baza Legii nr.34/1998
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Serviciul Asistență Socială
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind achiziția contractelor pentru spațiul de emisie sau furnizarea de programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii media.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Compartiment  Achiziții Publice
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza Municipiului Reghin
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Serviciul Asistență Socială
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
17. Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei de Circulație Rutieră de pe raza administrativă a amunicipiului Reghin
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Seviciul Poliția Locală
      Pr.de hot. Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
18. Diverse
 
PRIMAR,
MARIA PRECUP
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA