Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.180

04-02-11 14:04
Din 04.02.2011 privind convocarea Consiliului Local municipal Reghin în şedinţă ordinară

Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, emite prezenta:


DISPOZIŢIE


Art.1. Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 10.02.2011, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:


ORDINE DE ZI

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Reghin pe anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


2. Proiect de hotărâre privind utilizarea  în anul 2011 a excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010.
    Initiator: Primarul Municipiului Reghin
    Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
    Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


3. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui consilieri Farcaş Sebastian, ca reprezentant al municipiului Reghin în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. “COMPANIA AQUASERV” S.A. Tg. Mureş din data de 14.02.2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.


4. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 143/27.10.2009 şi retragerea dreptului de folosinţă gratuită al OCPI Mureş, Biroul de Cadastru şi Publicitate imobiliară Reghin pentru spaţiul situat în imobilul proprietate privată a municipiului din B-dul Unirii nr.57.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia juridică.


5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea imobilului construcţii şi teren „Cămin Cultural Iernuţeni”, proprietate publică a municipiului Reghin, înscris în CF.54221.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.


6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preturilor şi tarifelor pentru servicii publice de apă şi canalizare prestate de Compania S.C.„AQUASERV” S.A. Tg Mures Sucursala Reghin, pentru anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Functionare a Serviciului Politiei Locale Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Politia Locală.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 3126/2008 dintre municipiul Reghin şi Fundaţia „Fiducia” şi stabilirea sumelor ce vor fi alocate fundaţiei în anul 2011
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.


9. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării demersurilor de încheiere a contractului de închiriere dintre U.J.S L Mures, Filiala CNSLR –FRATIA şi Municipiul Reghin, str. Petru Maior nr. 1, în care funcţionează Biblioteca Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică., cultură

 

10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedintă pe lunile MARTIE-APRILIE 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


11. Diverse.


PRIMAR                               
Ing.  NAGY ANDRÁS   


AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR,
GABRIELA KOSS