Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 68

10-01-11 13:55
Din 10.01.2011 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară

Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:


DISPOZIŢIE


Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 19.01.2011, orele 16.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei Locale de ordine publică din municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Poliţia Locală.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.


2. Proiect de hotărâre privind  participarea Municipiului Reghin cu Proiectul „Instalare de sisteme de
încălzire care utilizează energie solară la grădiniţele cu program prelungit şi creşa din municipiul Reghin” la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire- beneficiari unităţi administrativ- teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin care se va
deplasa în localitatea Celdömölk, Ungaria, în perioada 28-30 ianuarie 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Casa de cultură „dr. Eugen Nicoară”.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.


4. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Reghin cu Asociaţia Proprietarilor de Terenuri
Stânceni Neagra.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Expunere de motive: Primarul Municipiului Reghin
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.


PRIMAR                                
Ing.  NAGY ANDRÁS 


AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
GABRIELA KOSS