Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZITIA NR.50

06-01-11 14:50
din 06.01.2011 privind demolarea constructiei provizorii, în suprafata de 60 mp., a S.C. CIPOVI S.R.L. reprezentata de MIRCEA OTILIA
Ing. Nagy András, primarul Municipiului Reghin,
Având în vedere referatul nr. 158/05.01.2011 al Compartimentului UAT din cadrul Primariei municipiului Reghin;
În conformitate cu prevederile art.33 alin.(1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, actualizata si republicata ;
În temeiul art.61 alin (2) si ale art. 68 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, actualizata si republicata,

DISPUN:

ART. 1  Se dispune eliberarea terenului proprietate publica a municipiului Reghin prin desfiintarea constructiei provizorii în suprafata de 60 mp., a S.C. CIPOVI  S.R.L. cu sediul în Pietris, str.Valea Pietrisului, nr. 160, înregistrata la ORC cu nr. J26/1159/2003 si având CUI 15742806, reprezentata de MIRCEA OTILIA, teren aflat în zona str. Duzilor.

ART. 2   Bunurile gasite la fata locului vor fi inventariate, transportate si pastrate prin grija Primariei municipiului Reghin o perioada de 15 zile de la data efectiva a începerii eliberarii, dupa care vor fi valorificate.

ART. 3 Comisia de inventariere a bunurilor va fi compusa din:
-Badiu Ioan - referent în cadrul Compartimentului Protectie Civila
-Bakos Iuliu - referent de specialitate în cadrul Compartimentului Achizitii Publice,Management de Proiecte
-Menyei Ildiko - referent de specialitate în cadrul Compartimentului UAT

ART. 4 Lucrarile de desfiintare vor fi executate de  S.C.  AUTO STIL S.R.L. Reghin.

ART. 5 Cheltuielile înregistrate de S.C. AUTO STIL S.R.L. Reghin datorate desfiintarii constructiei provizorii si eliberarea terenului vor fi recuperate de la proprietarul acesteia în baza devizului întocmit si a situatiei de lucrari.

ART. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispozitii se însarcineaza  S.C. AUTO STIL S.R.L. Reghin, comisia de inventariere a bunurilor si Serviciul Public Politie Locala Reghin.

ART. 7 Prezenta dispozitie se comunica la: Institutia Prefectului Judetului Mures, S.C. CIPOVI S.R.L., Compartimentele APL si UAT din cadrul Primariei municipiului Reghin, Politia municipiului Reghin, Serviciul Public Politie Comunitara, S.C. AUTO STIL S.R.L., RAGCL S.A. Reghin, filialele locale ale ELECTRICA S.A. si E-ON GAZ, afisare, publicare pe site-ul Primariei, devenind executorie de la data comunicarii catre persoanele interesate.

PRIMAR                     
Ing. NAGY ANDRÁS

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
KOSS  GABRIELA