Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1941

26-05-11 11:05
DIN 26.05.2011
Ing. Nagy András, primarul Municipiului Reghin, jud. Mureş;
Având in vedere referatul  Compartimentului APL, relaţii cu publicul înregistrat sub nr.9943/26.05.2011 prin care se propune reactualizarea comisiei însărcinate cu punerea în aplicare a  prevederilor Legii 15/2003-republicată;
In conformitate cu prevederile  H.G. nr.896/2003- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 15/2003- privind sprijinul acordat  tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
În temeiul art.63 alin.1. lit. e şi art. 68 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală - republicată şi actualizată;

DISPUN: 

Art. 1. Se reactualizează Comisia însărcinată cu punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.15/2003-republicată, privind sprijinul  acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în următoarea componenţă:
          PRECUP MARIA – viceprimarul municipiului Reghin 
          MOLDOVAN VERDES ADRIANA-şef Serviciul  Impozite si taxe
          KALABER ANNA MARIA – politist local
          LAZAR CLAUDIA- consilier Serviciul Public de Asistenţă sociala
          BIRO JANOS- consilier municipal 

Art.2.- Cu data prezentei, se revocă Dispoziţia primarului nr.3407/25.09.2009, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
 
Art.3.-Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinţează comisia nominalizată la art.1.

Art.4.-Prezenta dispoziţie se comunică la: -Instituţia Prefectului jud.Mureş; - Primarul mun.Reghin,  -persoanele mentionate la art.1., afişare, site-ul primariei.

PRIMAR,      
Ing. NAGY ANDRÁS  

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
KOSS GABRIELA