Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1922

23-05-11 12:20
DIN 23.05.2011
Ing. Nagy András, primarul Municipiului Reghin, jud. Mureş;
Văzând  referatul  Compartimentului APL, relaţii cu publicul înregistrat sub nr.9621/20.05.2011 prin care se propune stabilirea comisiei de analiză a socilitărilor de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Reghin;
Având in vedere HCL nr.64/28.04.2011-privind aprobarea Regulamentului Cadru privind procedura de vânzare directa a terenurilor din domeniul privat al municipiului Reghin, precum şi a contractului de vânzare cumpărare al acestor terenuri;
În temeiul art.63 alin.5. lit. d şi art. 68 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală - republicată şi actualizată;

DISPUN: 

Art. 1. Se numeşte Comisia  de analiză a solicitărilor de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Reghin, in următoarea componenţă:
PRESEDINTE:    KOSS GABRIELA- secretarul municipiului Reghin
Membrii:          HARSAN D.CAMELIA-arhitect şef
       MOLDOVAN VERDES ADRIANA-şef Serviciul  Impozite si taxe
       FRANDAS ILIE SIMION-şef Birou Cadasru şi registru agricol
       BOTA MIRELA – consilier Compartimentul juridic
Secretar:          MICLEA ANGELA-consilier Compartimentul APL

Art.2.- Atribuţiile comisiei de analiză,   sunt stabilite in regulamentul privind procedura de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Reghin aprobat prin HCL 64/28.04.2011.

Art.3.-Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinţează comisia nominalizată la art.1.

Art.4.-Prezenta dispoziţie se comunică la: -Instituţia Prefectului jud.Mureş; - Primarul mun.Reghin,  -persoanele mentionate la art.1., afişare, site-ul primariei.

PRIMAR,     
Ing. NAGY ANDRÁS                            

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
KOSS GABRIELA