Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1925

24-05-11 13:04
Din 24.05.2011 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE 

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 30.05.2011, orele 16.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei Municipiului Reghin pe trimestrul I.  2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării dnei viceprimar Maria Precup în localitatea Gerolfingen, Germania în perioada 08.06.2011-15.06.2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul APL
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

4. Proiect de hotărâre privind autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale pe raza municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Control Comercial
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării unor sume de bani ca si contribuţii pentru participarea Municipiului Reghin la manifestarile ocazionate de desfăşurarea evenimentul cultural “Festivalul VAII MURESULUI”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a terenului situat in teritoriul administrativ al municipiului Reghin, pe partea stângă a prelungirii străzii Garii – DJ 154 Reghin - Ideciu, cu nr. cadastral HC 393, teren în suprafaţa de 45.700 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Reghin şi aprobarea Documentaţiei de atribuire.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe mp., la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Reghin,  administrate de Consiliului Local, SC RAGCL SA Reghin şi instituţiile publice subordonate Consiliului Local.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Impozite şi Taxe
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică,urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Cheţani la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mures.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării demersurilor legale de prelungire a contractului de  închiriere dintre Parohia Romano-Catolică Reghin  şi Municipiul Reghin, pentru imobilul situat în Reghin, str. Castelului nr.67, în care  funcţionează Grădiniţa cu program normal nr.7 Apalina - Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru  spaţiul în suprafată de 51,48 mp, închiriat către SC “DELTA  MED” SRL Reghin, situat în Reghin, str. Spitalului nr. 11, jud. Mures.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

11. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de rectificare teren şi construcţii la adresa administrativă din Reghin, str. Mihai Viteazu nr.34, identificat în CF nr. 53191 REGHIN şi CF 8050/a Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Reghin în domeniul privat a unui teren în suprafaţă de 35 mp. în vederea concesionării directe către d-na Kovács Elida Babi, pentru extinderea construcţiei proprietate personală situată în municipiul Reghin, str. Apalinei nr.12, prin edificarea unei scări de acces la mansardă.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Planul Urbanistic de Detaliu –Construire Casă de Locuit în strada Kiss Zoltán”, beneficiară BARTHA JUDITH.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Planul Urbanistic de Detaliu –Construire Complex Comercial EVORA, str. Vânătorilor nr. 26-28”, beneficiar SC ECO EURO TRADING SRL.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Planul Urbanistic de Detaliu Construire Case de Locuit în strada Dedradului”, beneficiari Giurgiu Vasile şi Duda Mihai.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a Municipiului Reghin şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.2 la  Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare încheiat între  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş şi SC Compania Aquaserv SA.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică,urbanism, cultură.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de SC COMPANIA AQUASERV SA Tg-Mures.    
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică,urbanism, cultură.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL Reghin nr. 70/28.05.2009 în sensul aprobării majorării suprafeţei de teren din CF 52360 Reghin, Top 750/1 de la 644 mp. la 937 mp., imobil pe care este amplasat Cinematograf „PATRIA” din Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia juridică,urbanism.

20. Proiect de hotărâre privind organizarea Licitaţiei publice cu strigare pentru ocuparea domeniului public pentru Parc de Distracţii cu ocazia Manifestărilor dedicate Zilelor Municipiului Reghin şi aprobarea Documentaţiei de atribuire pentru licitaţia publică cu strigare pentru ocuparea domeniului public.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

21. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe de ocupare a domeniului public la manifestarea „Zilele Reghinene” organizată în 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Impozite şi Taxe
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică,urbanism, cultură.

22. Informare privind iniţierea demersurilor în vederea încheierii unui Acord de cooperare şi înfrăţire între Municipiul Reghin şi oraşul Bátorterenye-Ungaria.

23.Informare privind decontarea cheltuielilor privind organizarea evenimentului  Zilei Naţionale a Tineretului –Reghin 2011.

24. Diverse

Primar                                       
Ing. Nagy András   

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
Gabriela Koss