Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1915

19-05-11 12:31
DIN 19.05. 2011
Ing. Nagy András, primarul Municipiului Reghin, jud. Mureş;
Având în vedere referatul Compartimentului APL, relaţii cu publicul înregistrat sub nr.9527/19.05.2011 prin care se propune acordarea Diplomei de centenar dnei ADORJANI ROZA;
În temeiul art.63 lit.e şi art. 68 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală - republicată şi actualizată;

DISPUNE: 

Art. 1. Se acordă DIPLOMA DE CENTENAR dnei ADORJÁNI RÓZA, domiciliată in mun.Reghin, str.M.Viteazul nr.44, cu ocazia împlinirii respectabilei vârste de 100 de ani. 

Art.2.-Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinţează conducerea Primăriei municipiului Reghin.

Art.3.-Prezenta dispoziţie se comunică la: -Instituţia Prefectului jud.Mureş; - Primarul mun.Reghin,  -dnei Adorjani Roza, -afişare, mass-media, site-ul primăriei.

PRIMAR,    
Ing. NAGY ANDRÁS  

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
KOSS GABRIELA