Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 1713

21-04-11 11:26
Din 21.04.2011 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară

Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:


DISPOZIŢIE


Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 28.04.2011, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


2. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui consilier Fărcaş Sebastian, ca reprezentant al municipiului Reghin în Adunarea Generală a Acţionarilor SC COMPANIA AQUASERV SA Tg. Mureş din data de 18.05.2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot. Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Sânger la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.


4. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii în localitatea Ungheni, Republica Moldova în perioada 05.05.2011-10.05.2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul APL
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.


5. Proiect de hotărâre privind modificarea unor funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Resurse Umane
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Reghin la Evenimentul sportiv Premiul Master Karate Reghin, ediţia XXIII –a, Turneu Internaţional Interstiluri, ce se va desfăşura în perioada 20.05.2011-22.05.2011 în Municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.


7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea imobilului construcţie şi teren-fostul cinematograf „PATRIA”, situat în Municipiul Reghin, P-ţa Petru Maior nr.50, judeţul Mureş, aparţinând domeniului public al Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia  juridică, urbanism.


9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru privind procedura de vânzare directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Reghin, precum şi a contractului de vânzare cumpărare al acestor terenuri.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic şi Urbanism
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


10. Proiect de hotărâre privind necesitatea susţinerii financiare a serviciilor sociale din cadrul Centrului de recuperare al Fundaţiei Alpha Transilvană destinate copilului Voşloban Alexia, domiciliată în municipiul Reghin, strada Castelului nr.59.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget Contabilitate.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


11. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile MAI-IUNIE 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


12.Informare privind necesitatea alocării de fonduri pentru întreţinerea pieţei „Piaţa Mare”.


13.Informare privind veniturile şi cheltuielile efectuate la Ştrandul din Municipiul Reghin pe anul 2010.


14. Diverse.


Primar                                       
Ing. Nagy András 


Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
Gabriela Koss