Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1138

16-03-11 16:05
Din 16.03.2011
Ing. Nagy András, primarul municipiului Reghin, jud. Mureş;
Văzând referatul nr.5286 / 14.03.2011 al compartimentului responsabil pentru protecţia mediului, privind necesitatea declanşării acţiunii de salubrizare la nivelul municipiului Reghin, în cadrul programului „O primăvară curată pentru un mediu curat ",
Având în vedere prevederile H.C.L nr.15/1992-actualizată precum şi prevederile H.C.L nr. 148/2006;
În temeiul art.68, a1.(5) lit.c, coroborat cu art. 71 din Legea nr.215/2001 ¬ privind administraţia publică locală, republicată;

DISPUNE:

Art. 1. Se organizează în perioada 21.03.2011 - 21.04.2011 acţiunea de salubrizare generală în cadrul programului ,,O primăvară curată pentru un mediu curat",

Art.2. - SC RAGCL SA , societăţile comerciale , instituţiile publice, asociaţiile de proprietari, agenţii economici şi toţi cetăţenii municipiului Reghin, sunt obligaţi să participe la întreţinerea şi curăţarea clădirilor, curţilor, căilor de acces, străzilor, drumurilor şi zonelor verzi în conformitate cu o programul de colectare şi transport (tabelele anexă:1,  2 şi 3, parte integrată din prezenta dispoziţie.)

Art.3- Obiect al debarasării şi colectării vor face şi echipamentele electrice şi electrocasnice precum şi corpurile voluminoase de mobilier.

Art.4. - În această perioadă funcţionarii Primăriei Reghin şi împuterniciţii primarului vor lua toate măsurile pentru aplicarea HCL nr. 15/1992-actualizată.

Art.5. - Prezenta dispoziţie se comunică: - Instituţiei Prefectului jud. Mureş, Instituţiilor şi Societăţilor Comerciale Implicate, Poliţiei Municipiului Reghin, Serviciului Public Poliţie Comunitară, Asociaţiilor de proprietari, Secţiei Drumuri şi Poduri, Secţiei Sere şi Zone Verzi, Compartimentului Administraţie Ştrand , mass - mediei, afişare, site-ul Primăriei Reghin.

PRIMAR,                                             
ing. NAGY ANDRÁS

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR,
KOSS GABRIELA