Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2274

03-08-11 11:38
DIN 03.08.2011 privind aprobarea subvenţiilor acordate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Reghin unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din municipiul Reghin
Ing. Nagy András, primarul Municipiului Reghin, jud. Mureş;
Având în vedere Raportul procedurii de atribuire a contractelor de finantare nerambursabilă nr. 12724 din 17.07.2011 al Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor depuse de unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din municipiul Reghin;
În baza:
     • H.C.L. nr.52/2009 privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activităţi nonprofit de interes general  în domeniul cultelor şi sportului;
     • Prevederilor Legii nr.350/02.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
     • Dispoziţiei nr. 1136 din  15.03.2011 privind aprobarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor pentru finanţări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Reghin, pentru domeniul cultelor şi sportului;
     • Dispoziţiei nr.1.659/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor depuse de unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din Municipiul Reghin şi de structurile sportive de drept privat care organizează proiecte sportive;
     • Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale;
     • Hotărârea Consiliului Local Reghin nr. 26/10.02.2011 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Reghin;
Având în vedere dispoziţiile art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
În temeiul art.63(d)  şi 68 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată;

dispune:

Art.1 Se aprobă subvenţionarea unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din municipiul Reghin, conform 
 ANEXEI (download) 
 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2 Serviciul Buget-Contabilitate, Biroul Investiţii, Achiziţii Publice, Strategii de Management de Proiect şi Compartimentul Juridic vor îndeplini procedurile legale de încheiere şi semnare a contractelor de subvenţii acordate de la Bugetul Local, dintre Municipiul Reghin şi beneficiarii nominalizaţi în anexa la prezenta dispoziţie.

Art.3 Serviciul Buget-Contabilitate şi Biroul Investiţii, Achiziţii Publice şi Strategii de Management de Proiect se vor ocupa de preluarea şi verificarea Rapoartelor intermediare şi finale.

Art.4 Prezenta dispoziţie se comunică la: Institutia Prefectului Judeţului Mureş, Primarul Municipiului Reghin Serviciul Buget-Contabilitate, Biroul Investiţii, Compartimentul Juridic, Compartimentul Relaţii Internaţionale, Sport, Cultură, Învăţământ,  Unităţilor de cult menţionate în anexă, Celor interesati, afişare pe site-ul Primăriei.

PRIMAR, 
Ing. NAGY ANDRÁS 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
GABRIELA KOSS