Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZITIA nr. 6

04-01-12 10:20
din 04.01.2012
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, judeţul Mures,
Având în vedere Referatul nr. 113 din 04.01.2012 al Compartimentului Urbanism şi Amenajarea  Teritoriului privind constituirea comisiei de predare-primire a terenurilor aferente imobilelor cumpărate în baza Legii nr. 112/1995.
În temeiul art. 68, alin.1) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată privind administraţia publică locală;

DISPUNE:

Art. 1. Se numeşte Comisia  de predare-primire a terenurilor aferente imobilelor cumpărate în baza Legii nr. 112/1995, având următoarea componenţă:
Preşedinte:   ing. HĂRŞAN-DIACONU CAMELIA   - arhitect şef 
Membrii:      MENYEI ILDIKO - referent de specialitate
                   PUŞCAŞ GABRIELA  - consilier

Art.  2.  Comisia nominalizată la Art. 1 va proceda la inventarierea scriptică şi faptică a terenului, aceste aspecte urmând a fi consemnate într-un proces verbal de predare-primire.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează comisia stabilită la Art.1.

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică la: Instituţia Prefectului judeţului Mureş, Primarului municipiului Reghin, persoanelor nominalizate la art. 1, mass media, site-ul primăriei şi afişare.

PRIMAR,      
Ing. NAGY ANDRÁS 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
KOSS GABRIELA