Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2952

30-11-11 11:09
DIN 30.11.2011
Ing. Nagy András, primarul Municipiului Reghin, jud. Mureş;
Văzând Referatul  de Specialitate nr. 19509 din 30.11.2011, întocmit de Compartimentul APL, Relaţii cu publicul, prin care  propune nominalizarea   reprezentantilor Primarului mun.Reghin,in consiliile de administratie la unităţile de invăţământ din municipiul Reghin,
Având in vedere prevederile  Hotărârii Consiliului Local nr. r.174/24.11.2011-privind numirea unor reprezentanţi ai Consiliului Local in consiliile de administraţie la unităţile de învâţământ din municipiul Reghin,
In baza  prevederilor art.96 alin.1 şi 2 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale;
În conformitate cu  art. 63 alin.1 lid. d combinat cu art. 68 din Legea 215 / 2001 privind administraţia publică locală-republicata si actualizata;

DISPUNE:

Art.1 Se desemnează reprezentanţii Primarului mun.Reghin, în Consiliile de administraţie la unităţile de învăţământ cu personalitate juridică din municipiul Reghin, cuprinşi în Anexa la prezenta dispoziţie, parte integrantă a acesteia.

Art.2 Prezenta dispoziţie completează prevederile HCL 174/24.11.2011 –privind numirea unor reprezentanţi ai Consiliului local in consiliile de administraţie la unitatile de invaţamânt din municipiul Reghin.

Art.3  Prezenta dispoziţie se comunică la: Institutia Prefectului Judeţului Mureş, Primarul Municipiului Reghin, unitatilor de invatamant din mun.Reghin,  Persoanelor Nominalizate la art.1, Celor interesati, afişare pe site-ul Primăriei.

PRIMAR,
Ing. NAGY ANDRÁS  

SECRETAR,
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
GABRIELA KOSS
 

ANEXA LA DISPOZITIA NR.2952/30.11.2011
privind   numirea unor reprezentanti ai PRIMARULUI MUN.REGHIN
în Consiliile de administraţie la unităţile de învăţământ din municipiul Reghin

1.GRUPUL SCOLAR LUCIAN BLAGA: - PRECUP MARIA – viceprimarul mun.Reghin
2.GRUPUL SCOLAR PETRU MAIOR: - PRECUP MARIA – viceprimarul mun.Reghin
3. GRUPUL SCOLAR IOAN BOJOR: - KOSS GABRIELA –secretarul mun.Reghin
4.GIMNAZIUL DE STAT AUGUSTIN MAIOR: - KOSS GABRIELA –secretarul mun.Reghin
5.GIMNAZIUL DE STAT FLOREA BOGDAN: - PRECUP MARIA – viceprimarul mun.Reghin
6.GIMN. DE STAT ALEXANDRU CEUSIANU: - KOSS GABRIELA –secretarul mun.Reghin
7.SC. GENERALA CU CL.I-VIII NR.4.APALINA - KOSS GABRIELA –secretarul mun.Reghin

PRIMAR,
Ing.NAGY ANDRAS