Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 2845

01-11-11 17:07
Din 01.11.2011 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 04.11.2011,orele 14.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 129/28.08.2011  şi HCL nr. 149/11.10.2011 privind realizarea demersurilor legale de închiriere către Inspectoratul Poliţiei Judeţene Mureş a spaţiilor aflate în incinta Blocului de locuinţe cu 120 de apartamente, minim 1.500 mp spaţii comerciale şi minim 45 de garaje, situat în Municipiul Reghin, B-dul Unirii nr.57, jud. Mureş, cu destinaţia de sediu al Poliţiei Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia juridică.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 74/30.05.2011 cu privire la stabilirea tarifelor de bază lunare pe mp, la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Reghin, administrate de Consiliul Local, SC RAGCL SA Reghin şi instituţiile publice subordonate Consiliului Local şi revocarea HCL nr. 140/2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Impozite şi Taxe
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.

3. Proiect de hotărâre privind realizarea demersurilor legale de închiriere către Inspectoratul Poliţiei Judeţene Mureş a spaţiilor aflate în incinta Blocului de locuinţe cu 120 de apartamente, minim 1.500 mp spaţii comerciale şi minim 45 de garaje, situat în Municipiul Reghin, B-dul Unirii nr.57, jud. Mureş, cu destinaţia de sediu al Poliţiei Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

Primar                                        
Ing. NAGY ANDRÁS 

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
GABRIELA KOSS