Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2780

20-10-11 14:29
DIN 20.10. 2011
Ing. Nagy András, primarul Municipiului Reghin, jud. Mureş;
Vazând Referatul  de Specialitate nr. 17508  din 20.10.2011, întocmit de Compartimentul APL, Relaţii cu publicul, privind constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art.21 din HG 1502/2009;
In baza art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 1502/2009 – privind organizarea si desfăşurarea  recensamântului  populaţiei şi al locuinţelor din România in anul 2011-actualizată;
În baza art. 63 alin.1. lit.”a” şi  alin.2 combinat cu art. 68  din Legea 215/2001, republicată privind administraţia publică locală;

DISPUNE:

Art.1 – Se împuterniceşte dl.STAVILĂ CĂLIN- poliţist local în cadrul Serviciului Public Poliţia Locală Reghin să constate si să sancţioneze contravenţiile prevăzute de art.21 alin.1  din HG nr.1502/2009 – privind organizarea si desfăşurarea recensământului populaţiei si al locuintelor din Romania in anul 2011-actualizata;

Art.2  Prezenta dispoziţie se comunică la: Institutia Prefectului Judeţului Mureş, Primarul Municipiului Reghin, -persoanei nominalizate la art.1,  Comisiei locale de recensământ, Afisare, mass –media, site-ul Primariei ;

PRIMAR, 
Ing. NAGY ANDRÁS  

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
GABRIELA KOSS