Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2630

23-09-11 11:07
Din 23.09.2011 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală-republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 29.09.2011,orele 16.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării de către Municipiul Reghin a comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plăţi electronice în cadrul Sistemului Naţional Electronic de Plata online cu cardul a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local al municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul impozite si taxe
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică,

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.74 din 30.05.2011 cu privire la stabilirea tarifelor de bază lunare pe mp., la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Reghin, administrate de Consiliului Local, SC RAGCL SA şi instituţiile publice subordonate Consiliului local.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul impozite si taxe
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre  privind însuşirea documentaţiei tehnice de rectificare şi dezlipire teren, la adresa administrativă din Reghin, str.Pădurii nr.1 şi 1A, identificat  cadastral în C.F. 4969 Reeghin, număr top 4815/1/1/g şi 4815/1/1/h
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism şi amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia  juridică, urbanism

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  procedurii de evaluare a managementului instituţiilor publice de cultură aflate in subordinea Consiliului Local Reghin şi componenţa nominală a comisiilor constituite în acest scop.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Resurse Umane
     Pr.de hot.Comisia   juridică, cultură

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui consilier Fărcaş Sebastian, ca reprezentant al municipiului Reghin în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor SC „COMPANIA AQUASERV” S.A. Tg.-Mureş din data de 11.10.2011
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridică, urbanism şi cultură

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Reghin ca partener în proiectul „Biblionet-lumea în biblioteca mea” (facilitarea accesului gratuit al publicului larg la informatie prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România), în cadrul filialei Iernuteni nr.140 a Bibliotecii Municipale Petru Maior.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică,  cultura

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Reghin la festivalul multicultural „ARS MARIS” editia  a V-a 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic şi Serviciului buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică,  cultură

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea participarii municipiului Reghin  la evenimentele ocazionate de serbarea  „Ziua Recoltei”, Editia a X –a,  din  data de 08.10.2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică,  cultură

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării delegaţiei Grupului de dansuri populare maghiare al Casei de cultură Eugen Nicoara din Reghin în localitatea Nagydorog, Ungaria în perioada 07-09.10.2011
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul buget-contabilitate şi Comp. Rel. intern.invat.cultura
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate inchirierii, în municipiul Reghin şi a listei cu actele justificative pe care solicitanţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii  trebuie sa le prezinte în vederea analizării cererilor.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul APL, Relaţii cu publicul
     Pr.de hot.Comisia economica, juridică, urbanism şi cultură

11. Informare privind activitatea Clubului sportiv Avântul Reghin (instituţie cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local).

12.- Informare privind intenţia societatii comerciale Ostra-Solar SRL – Bistriţa Năsăud de a concesiona un teren in suprafaţă minima de 60 ha în vederea construirii unui Parc Fotovoltaic.

13.- Diverse: Petitia depusă de Arhiepiscopia  Ortodoxa Sf.Gheorghe Reghin, inregistrata la Primaria mun.Reghin sub nr.15713/19.09.2011/77/CL

Primar                                   
Ing. NAGY ANDRÁS

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
GABRIELA KOSS