Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.947

02-05-12 12:25
DIN 02.05.2012 privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din 10 iunie 2012
ing.NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Având în vedere referatul întocmit de către Compartimentul Administraţie Publică Locală înregistrat sub nr.6820/02.05.2012 privind stabilirea locurilor  speciale de afişaj electoral  pentru  alegerile autorităţilor administraţiei publice locale  din 10 iunie 2012
Văzând prevederile art.76,  art.103 lit.”h”  şi „i” şi art.104  din   Legea nr.67/2004 –pentru alegerea autorităţilor adminisitraţiei publice locale-republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
In baza art.63 alin.1. lit.a. şi alin.2. combinat cu art.68 alin.1. din Legea 215/2001-privind administraţia publică locală-republicată; 

DISPUN:

Art.1.-Se stabilesc locurile speciale  de afişaj electoral   pentru efectuarea propagandei electorale în vederea organizării şi desfăşurării   alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din 10 iunie 2012.
a)Parcul Central din faţa Primăriei – un panou
b)Intrare in Pţa Mare – un panou
c)Intrare în Parcul Tineretului - un panou
d)Cart.Apalina (in faţa Scolii gen.nr.4) - un panou
e)Intersectia  str.Pandurilor cu str.Vânătorilor - un panou
f)Intersecţia  str.P.Grigorescu cu str.M.Viteazul - un panou
g)Intersecţia str.Oltului cu str.Gurghiului – un panou
h)Intersecţia str.Argeşului cu str.Gurghiului - un panou
i)Cart.Iernuteni langa bl.38 - un panou
j)cart.Rodnei (locul fostei pieţe) - un panou
k)cart.Libertăţii langă Catedrala Greco-catolica (zona verde) - un panou
l)str.Ierbuş (langa staţia de transformare) - un panou
m)cart.Făgăraşului lângă ieşirea pietonală spre str.Iernuteni – un panou
n)str.Câmpului – un panou
o)Bdul Unirii (langa fostul mag.Profi)  - doua panouri
p)cart.Gării – un panou
q)str.Garii – un panou
r)Intrare in Piata Mică – un panou

Art.2.-Locurile de afişaj electoral stabilite la art.1. sunt permise numai pentru partidele politice, alianţele politice şi alianţele  electorale care participă la alegeri, precum   şi candidatilor independenţi.

Art.3.- Aplicarea afişelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele stabilite la art.1., este  permisă doar cu acordul proprietarilor, administratorilor sau al deţinătorilor.

Art.4.-Este interzisă lipirea de afişe electorale peste alte afişe deja expuse aparţinând altor candidaţi ai partidelor politice, alianţe electorale ori candidaţi independenţi.

Art.5.-Pe un panou electoral instalat,  fiecare partid politic, alianţă politică electorală ori candidat independent poate  aplica un singur afiş electoral şi doar în cazul deteriorării acestuia se poate proceda la lipirea unuia nou.

Art.6.-Distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin înscriere sau în orice alt mod a afişelor şi anunţurilor de propagandă electorală, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 600 – 1 000 lei, conform art.104 din Legea nr.67/2004-actualizata, cu modificările si completările ulterioare.

Art.7.-Organele de ordine publică şi persoanele împuternicite de primar sunt obligate să asigure integritatea panourilor şi afişelor electorale, precum şi respectarea prevederilor prezentei dispoziţii.

Art.8.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează Poliţia mun.Reghin, Jandarmeria mun.Reghin, Serviciul public Poliţia Locala, Secţia drumuri, poduri şi trotuare, Secţia Sere şi Zone verzi, Compartimentu Administraţie Publică Locală. 

Art.9.-Prezenta dispoziţie se comunică la: -Instituţia Prefectului jud.Mureş; - Primarului mun.Reghin, -Poliţiei mun.Reghin, -Jandarmeriei mun.Reghin, Serviciului public Poliţia Locala,  Secţiei drumuri, poduri şi tortuare, Secţiei sere şi zone verzi, Compartimentul Administraţie Publică Locală.Afişare; -Mass-media.

PRIMAR,
ing.NAGY ANDRÁS  

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
KOSS GABRIELA