Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.591

23-03-12 13:23
Din 23.03.2012 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 28.03.2012, orele 16.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Consiliului Judeţean Mureş a terenului în suprafaţă de 51.300 mp, înscris în CF nr. 51192/Reghin, nr. cad. 51192 situat în teritoriul administrativ al Municipiului Reghin, în extravilan.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achizitii publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare imobil teren intravilan înscris în CF 55682 Reghin în 4 loturi şi creare servitute de trecere prin CF 55683 Reghin pentru loturile 1,2,3 şi 4.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă a unui teren intravilan în suprafaţă de 22.202 mp., înscris în CF nr. 55682/Reghin, nr. cadastral 1410/2, proprietatea Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achizitii publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini şi a documentaţiei de atribuire pentru licitaţia publică deschisă în vederea concesionării terenului intravilan în suprafaţă de 22.202 mp, înscris în CF nr. 55682/Reghin, nr. cadastral 1410/2, proprietatea Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achizitii publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesiunii directe a unui teren în suprafaţă de 218 mp. către SC GLIGA COMIMPEX SRL în vederea extinderii construcţiei existente, prin edificarea unei terase acoperite şi împrejmuire.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal-Conversie Funcţională şi stabilire Reglementări Urbanistice str. Vânătorilor nr.26-28”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.

8. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui consilier Fărcas Sebastian, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea Generală ordinară a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA Tg Mureş din data de 02.04.2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridică, urbanism.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciului Public de Asistenţă Socială
     Pr.de hot.Comisia economica, juridică, urbanism, cultură.

10. Proiect de hotărâre privind  revocarea HCL nr.48/31.07.2003 privind aprobarea modificării HCL nr.60/17.02.2002 în sensul scoaterii de pe lista de vânzări a imobilului situat în str.Pandurilor, nr.1 Reghin şi modificarea HCL 60/17.02.2002 privind aprobarea listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii, proprietate privată a statului care se află în administrarea RAGCL, în sensul adăugării imobilului situat în Reghin, str.Pandurilor, nr.1, pe lista spaţiilor comerciale destinate vânzării, anexa la HCL nr.60/2002.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridică, urbanism.

11. Proiect de hotărâre privind propunerea de diminuare a izlazului comunal si trecerea la dispoziţia comisiei locale de fond funciar a unei suprafeţe de teren agricol şi neproductiv.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Cadastru şi Registru Agricol
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Consiliul Local al Municipiului Reghin şi Asociaţia de Proprietari nr.15 din Reghin, str. Şcolii, bl.11.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia juridică, urbanism

13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a HCL nr. 27/28.02.2012 privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza municipiului Reghin pentru anul şcolar 2012-2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Relaţii Internaţionale.
     Pr.de hot.Comisia juridică, cultură.

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor pentru desfăşurarea adunărilor publice.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul de Poliţie Locală.
     Pr.de hot. Comisia economica, juridică, urbanism, cultură.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul de Poliţie Locală.
     Pr.de hot. Comisia economica, juridică, urbanism, cultură.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării cheltuielilor legate de transport a grupului de teatru „Fantázia” din cadrul Gr.Şcolar „Lucian Blaga”, Reghin în oraşul Derecske din Ungaria, în cuantum de 2.500 lei.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism

17.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Organigramei, a Statelor de Funcţii ale Aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor subordonate Consiliului Local, precum şi revocarea HCL nr.9/26.01.2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Resurse Umane
     Pr.de hot. Comisia economica, juridică, urbanism, cultură.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de circulaţie rutieră pe raza administrativ teritorială a Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul de Poliţie Locală.
     Pr.de hot. Comisia economica, juridică, urbanism, cultură.

19. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de asigurare a cofinanţării de către SC Compania Aquaserv SA în cadrul proietului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism

20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reghin a imobilului construcţie în care funcţionează cabinetele stomatologice din Reghin, str. Cardinal Al. Todea înscrise în CF 55.679 Reghin, precum şi modificarea şi completarea anexei la HCL nr. 19/2008 prin includerea cabinetului medical al dr. Maier Luciana în lista spaţiilor medicale urmând a fi vândut în condiţiile OUG nr. 68/2008.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

21. Proiect de hotărâre privind imposibilitatea atribuirii de măsuri reparatorii constând în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite prin echivalent persoanelor îndreptăţite, potrivit Legii nr.10/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

22. Evaluarea activităţii Poliţiei Reghin pe anul 2011.

23. Informare privind necesitatea actualizării Planului Urbanistic General al Municipiului Reghin.

24. Informare privind solicitarea SC NIRAPRODREG SRL Reghin pentru punere în executare a sentinţei nr. 2112/06.11.2009.

25. Adresele nr. 1900/01.02.2012, 3504/28.02.2012, 3643/01.03.2012 privind petiţia locuitorilor din cartierul Iernuţeni referitor la amenajarea Canalului Morii.

26. Adresa nr. 4183/12.03.2012 a domnului consilier Gliga Daniel privind conferirea titlului de cetăţean de onoare a municipiului Reghin a dşoarei Boga Adriana.

27.Diverse.        

Primar                                  
Ing. NAGY ANDRÁS

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
GABRIELA KOSS