Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.187

06-02-12 15:48
Din 06.02.2012 privind convocarea Consiliului Local municipal Reghin în şedinţă ordinară
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Art.1. Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 10.02.2012, orele 12.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2012 a excedentului total rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

3. Proiect de hotărâre  privind modificarea anexei nr.1 din HCL nr. 104/25.07.2011 privind modificarea anexei nr.1 din  HCL nr. 103/14.07.2011 privind modificarea HCL nr.36/28.02.2011 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Achizitii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Reghin şi AS FCM Viitorul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Reghin pe anul 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.

7. Diverse

PRIMAR                                
Ing.  NAGY ANDRÁS

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
GABRIELA KOSS