Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZITIA NR. 62

20-01-12 11:18
Din 20.01.2012 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în sedinta ordinara
Ing. NAGY ANDRÁS, primarul municipiului Reghin, jud.Mures;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administratia publica locala- republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZITIE

Articol unic:- Se convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de  26.01.2012, orele 16.00 la sediul Primariei Municipiului Reghin, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotarâre privind constatarea încetarii de drept, a mandatului de consilier local, prin pierderea calitatii de membru al partidului politic pe a carei lista a fost ales, a domnului Horea Gheorghe.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura.

2. Proiect de hotarâre privind validarea mandatului de consilier local municipal, a domnului Petrovan Vasile Ioan, urmatorul supleant înscris pe lista de candida?i a PDL Mure?, Organiza?ia Locala Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura.

3. Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea HCL nr. 181/2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Impozite si Taxe
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura.

4. Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local nr.74 din 30.05.2011 cu privire la stabilirea tarifelor de baza lunare pe mp, la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decât cea de locuinte apartinând domeniului public si privat al municipiului Reghin, administrate de Consiliul Local, SC RAGCL SA si institutiile publice subordonate Consiliului Local
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Impozite si Taxe
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura.

5. Proiect de hotarâre privind mandatarea domnului Farcas Sebastian ca reprezentant al municipiului Reghin în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMPANIA AQUASERV SA TG MURES, din data de 07.02.2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism.

6. Proiect de hotarâre privind aprobarea vânzarii directe a suprafetei de 22.00 mp teren situat în Reghin, Str. Terasei nr. 2A jud. Mures, înscris în CF. 52349 Reghin, cad. 52349 precum si însusirea Raportului de evaluare.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism.

7. Proiect de hotarâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate închirierii.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul APL
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura

8. Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea Organigramei, a Statelor de Functii ale Aparatului de specialitate al primarului, precum si ale institutiilor si serviciilor subordonate Consiliului Local Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Resurse Umane
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura.

9. Proiect de hotarâre privind stabilirea cantitatii de carburant ce urmeaza a fi alocata în baza Conventiei de Cooperare din cadrul Proiectului „Politie-Autoritati Locale, Servicii Publice de Parteneriat”, încheiat între Inspectoratul Judetean de Politie Mures –Municipiul Reghin, pentru anul 2012.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica.

10. Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pe anul 2012,  pentru  beneficiarii venitului minim garantat.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Public de Asistenta Sociala.
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, urbanism, cultura.

11. Proiect de hotarâre privind completarea HCL nr. 171/24.11.2011 în sensul constatarii apartenentei la domeniul public al Municipiului Reghin a terenului înscris în CF 55476.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia  juridica, urbanism.

12. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare imobil teren intravilan înscris în CF 55205 REGHIN în 12 loturi.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia  juridica, urbanism.

13. Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 6023/2009 dintre municipiul Reghin si Asociatia Fanfara Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, cultura.

14. Proiect de hotarâre privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Reghin si AS FCM Viitorul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economica, juridica, cultura.

15. Informare a Serviciului Public de Asistenta Sociala asupra activitatii desfasurate de catre asistentii personali, întocmit în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 448/2006 pe perioada iulie-decembrie 2011.

16. Raport al Serviciului Public de Asistenta Sociala privind serviciile si activitatea mediatorului sanitar, derulata în perioada noiembrie 2011-decembrie 2011.

17. Diverse

Primar                                        
Ing. NAGY ANDRÁS

Avizat Pentru Legalitate,
Secretar,
GABRIELA KOSS