Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1457

25-07-12 14:17
DIN 25.07.2012
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, judeţul Mureş;
Văzând Referatul Compartimentului Administraţie Publică Locală,  nr.11438/2012;
Având în vedere  prevederile Legii nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului – cu modificarile si completarile ulterioare,  H.G nr.683/2012-privind aprobarea calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare desfasurarii referendumului national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei si Hotararea BEC nr.8H/13.07.2012-privind unele masuri pentru asigurarea ordinii publice si a bunei desfasurari a campaniei la referendumul national pentru demiterea Presedintelui Romaniei din 29 iulie 2012.–
In baza art.63 alin.1. lit.a. şi alin.2. combinat cu art.68 alin.1. din Legea 215/2001-privind administraţia publică locală-republicată;

DISPUN:

Art.1.- Se interzice in data de 29 iulie 2012, comercializarea şi consumarea  de băuturi alcoolice pe o rază de 500 metri în jurul secţiilor de votare din municipiul Reghin delimitate prin Dispoziţia Primarului nr.1391/2012.

Art.2.-Cu asigurarea  respectării şi publicităţii prevederilor art.1 din prezenta dispozitie se imputerniceşte Serviciul Politia Locala,  Politia municipiului Reghin, si  Jandarmeria mun.Reghin.

Art.3.-Prezenta dispoziţie se comunică la: -Instituţia Prefectului jud.Mureş; - Primarului mun.Reghin, -Afişare la secţiile de votare; -Poliţia mun.Reghin, Jandarmerie mun.Reghin, Serviciul  Poliţia Locala, Mass-media, -site-ul primariei,  etc.

PRIMAR,
PRECUP MARIA  
   
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
KOSS GABRIELA